DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
L’empresa titular d’aquesta pàgina Web és l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, amb domicili al Passatge Santa Isabel, 2 de Lleida, CP 25007, amb nombre de C.I.F.: G25257833. Correu electrònic de contacte info@atflleida.org
La informació continguda en www.atflleida.org constitueix un servei d’informació dels diversos continguts que ofereix l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, i on s’ofereix accés a informació de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS
L’accés a la pàgina Web www.atflleida.org
www.atflleida.org exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.atflleida.org estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA , i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.
L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA .

L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

 PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’accés a la pàgina Web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA . No obstant això, es comunica que, en el cas que l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA seran objecte de tractament mixt i s’incorporessin als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA .
La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual o de serveis que si escau s’estableixi amb l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi accedir.

L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptessin les mesures d’índole tècniques i organitzatives que persegueixin aconseguir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

 COOKIES
Únicament per als casos que s’accedeixi a la Web www.atflleida.org mitjançant un enllaç o bàner procedent d’un afiliat de l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines Web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.atflleida.org
 
LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.
En el mateix sentit, l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.
La Web de l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès per als usuaris. L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA no es fa responsable del incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.atflleida.org i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS
Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA , i en defecte d’això els enllaços que s’estableixin a aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.
Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@atflleida.org.

RESPONSABILITAT
En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la Web www.atflleida.org

 POLITICA DE PRIVADESA
Per mitjà de la nostra Política de Privadesa informem als usuaris de la forma més clara i precisa possible de les degudes condicions d’ús d’est lloc web. L’accés al mateix implica l’acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en ella, per la qual cosa en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no haurà d’usar o/o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l’usuari conegui la informació que es recull en est lloc web i com s’utilitza.

Directrius de privadesa
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, informa als usuaris de la seva pàgina Web www.atflleida.org, en funció de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, del contingut i directrius de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que, una vegada llegida i acceptada, decideixin de forma expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA les dades personals que són sol·licitats a través de la pàgina web per rebre informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis/productes que s’ofereixen dins de l’àmbit de la formació especialitzada a distància i l’adaptació d’empreses a la LOPD, LSSIce o LPBC i altres serveis relacionats.

Les dades personals que siguin facilitats pels usuaris seran inclosos en fitxers degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades i dels quals és titular l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, amb CIF G25257833, amb domicili social en Passatge Santa Isabel, 2 de Lleida, CP 25007, amb la finalitat de potenciar i gestionar la relació de col·laboració o contractual que si escau s’estableixi així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els seus serveis.
A través d’est lloc web no es recollirà cap dada personal sense el coneixement de l’usuari, ni se cediran a tercers. Tampoc s’emmagatzemen en el servei d’allotjament del mateix cap dada de caràcter personal.
Tret que així es faci constar, serà necessari completar totes les dades requerides en els formularis de forma autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l’usuari serà l’únic responsable de la informació falsa o inexacta, reservant-se l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA el dret a no acceptar el registre del mateix, o a denegar el servei o producte la contractació del qual se sol·liciti, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Exercici de drets
Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA , amb domicili al Passatge Santa Isabel, 2 de Lleida, CP 25007, en el qual haurà d’acreditar-se la seva identitat i contenir el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’usuari o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació si escau, fonaments de la seva sol·licitud i documents que l’acreditin, domicili a l’efecte de notificacions i data i signatura del sol·licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors s’atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes de forma. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. No es permetrà l’exercici del dret d’accés únicament quan la petició no reuneixi les condicions prèviament descrites i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb els serveis propis de l’empresa.

Mesures de seguretat
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA informa igualment que, en funció de l’establert en la legislació vigent, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, tractant de garantir la confidencialitat de les dades, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Enviament d’informació publicitària
En funció de l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, modificada per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present Política de Privadesa suposa el consentiment exprés per a la recepció d’informació publicitària dels serveis així com altres comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles.
En cas de no desitjar tals enviaments haurà de dirigir-se per escrit a l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA , amb domicili al Passatge Santa Isabel, 2 de Lleida, CP 25007, o per correu electrònic a l’adreça info@atflleida.org. indicar en l’assumpte del mateix l’expressió «BAIXA» o “DONAR DE BAIXA”

Enllaços
Aquest lloc web pot incloure enllaços o hiper-vincles a altres llocs web que poden ser d’interès per als usuaris. Aquesta Política de Privadesa només és aplicable a lloc web de l’ ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres llocs web.
Contacte
Si l’usuari té algun dubte, pregunta o suggeriment sobre les directrius exposades en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb l’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA per mitjà del formulari destinat a aquest efecte o mitjançant correu electrònic info@atflleida.org

RESERVA
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva Web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.
L’ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.
 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Lleida.
Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.
 
2014 – ASSOCIACIÓ D’AUXILIARS I AJUDANTS DE FARMÀCIA DE LLEIDA
Tots els drets reservats